Belépés
.ewk.hu

Elfelejtett jelszó Aktiváló e-mail újra

vagy
Facebook bejelentkezés
Google+ bejelentkezés
Regisztráció

Adatkezelési tájékoztató

ewk.hu Szolgáltatásának igénybe vételéhez

Bevezető

Jelen Adatkezelési Tájékoztató Vilmányi Gergő egyéni vállalkozó (továbbiakban: ewk.hu) szolgáltatásának igénybe vételével, valamint e-mailben küldött Hírlevelével kapcsolatos személyes adatok adatkezelésére vonatkozik. A szolgáltatás részleteivel kapcsolatban, kérem, hogy tájékozódjon általános szerződési feltételeinkről szóló oldalon.

Az adatkezelésben érintett Ügyfél vagy leendő Ügyfél a ewk.hu elektronikus felületén regisztrációjával kifejezi szándékát az ewk.hu által nyújtott szolgáltatás igénybe vételére, amellyel megkezdődik a szerződés előkészítésének folyamata.

A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen a szükséges adatok megadása, amelynek célja részben törvényi kötelezettség (például: számla kiállításához szükséges adatok), részben pedig a szolgáltatás kielégítő teljesítése, és a szolgáltatás utánkövetésének (például jogszabályváltozásokról tájékoztatás) biztosítása (például: e-mail cím).

Amennyiben leendő vagy már meglévő Ügyfeleink közül bárki úgy érzi, hogy a Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne vagy olyan észrevételt tenne, amely a Tájékoztató alapján számára nem egyértelmű, magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba az alábbi e-mail címen: info@ewk.hu. Az Érintett kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően, minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Az adatkezelő személye

Név: Vilmányi Gergő egyéni vállalkozó
Székhely: 3958 Hercegkút, Petőfi Sándor utca 27.
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 3/2
E-mail cím: info@ewk.hu
Weboldal: www.ewk.hu

Név: Vilmányi Xénia egyéni vállalkozó
Székhely: 3958 Hercegkút, Petőfi Sándor utca 27.
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 3/2
E-mail cím: info@ewk.hu

Az adatkezelésben érintett személy

Mindenki, aki az ewk.hu elektronikus felületén, weboldalán regisztrál, velünk a kapcsolatot a szolgáltatás igénybevétele céljából felveszi, és adatait a regisztráció során megadja (továbbiakban: Érintett).

Az adatfeldolgozó személye

Név: Vilmányi Gergő egyéni vállalkozó
Székhely: 3958 Hercegkút, Petőfi Sándor utca 27.
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 3/2
E-mail cím: info@ewk.hu
Weboldal: www.ewk.hu

Név: NLG-System Bt. (tárhely szolgáltató)
Székhely: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.
Telefon: +36 27 502 450
E-mail cím: info@nlgsys.net

Adatfeldolgozó biztosítja az ewk.hu tárhelyét, valamint a szoftver üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezése szerint dolgozhatja fel, továbbá a szerint köteles tárolni és megőrizni, és saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet.

Az adatkezeléshez hozzájárulás

A regisztráció során az Adatkezelési Tájékoztató checkbox kipipálásával, a Tájékoztató elfogadásával Ön határozott és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy cégünk az Ön személyes adatait ezen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje, valamint szolgáltatásaival és azzal összefüggő új információkkal kapcsolatban Önt e-mailben felkeresse, mindaddig, amíg közöttünk az ügyfélkapcsolat fennáll, illetve amíg hozzájárulását vissza nem vonja. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő címére küldött értesítéssel.

Az adatkezelés elvei

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést az Adatkezelő az érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv., valamint a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Az ewk.hu kizárólag az Érintett jelen Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató ismertet, és amelyhez az Érintett a regisztrációkor hozzájárulását adta.

Az ewk.hu vállalja, hogy amennyiben megváltoztatja a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveit és/vagy gyakorlatát, ezekről a változásokról értesíti az ewk.hu ügyfeleit, az adatkezelésben érintett személyeket, hogy mindig pontosan ismerjék az érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. Az ewk.hu ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az Érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelése során automatizált adatfeldolgozással hozott döntésre (profil alkotásra) nem kerül sor.

Adatbiztonság

Az ewk.hu annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz. Az adatok feldolgozása informatikai eszközökkel történik. Alapesetben az adatok tárolása és törlése automatikusan működik, zárt informatikai rendszerben, emberi közrehatás nélkül. A felvételek kimentése és az adatok továbbítása (például az eljáró hatóság felé), kizárólag arra felhatalmazott adatkezelő által történik, adattovábbítási nyilvántartásban rögzítve. A kialakított szabályozás minden tevékenységet visszakereshetően dokumentál. Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés megnevezése

Az Érintett által megadott személyes adatok kezelése elektronikus rendszerben, a megrendelt szolgáltatás teljesítése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a szolgáltatás megrendelésére irányuló szándék (szerződés előkészítése) regisztrációval történő kifejezése során a checkbox (jelölőnégyzet) kipipálásával, az Érintett hozzájárulása alapján kerül sor. Az Érintettek minden esetben önállóan dönthetnek személyes adataik megadásáról, vagy visszatartásáról, amellett, hogy tudomásul veszik, hogy bizonyos adatok visszatartása, ill. törlésének igénylése esetén nem tudják igénybe venni az adott személyes adat megadásához kötött szolgáltatást.

A kezelt adatok köre

Tájékoztatjuk, hogy minden esetben, amikor személyes adatokat kérünk, szabadon dönthetnek arról, hogy megadják-e a kért információt.

A személyes adatok, és egyéb adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel.

Az ewk.hu nem gyűjt érzékeny (különleges) adatokat, amelyek például - de nem kizárólagosan - faji eredetre, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatok forrása

Az Érintett által a regisztráció során, valamint a szolgáltatás igénybevétele közben az ewk.hu online felületén megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama

Kik ismerhetik meg a megadott személyes adatokat?

A megadott adatokat kizárólag az ewk.hu-val jogviszonyban lévő kollégák, illetve az Adatfeldolgozók ismerhetik meg, adatait harmadik személynek – törvényi kötelezettség esetét kivéve – nem adjuk át.

Adattovábbítás

Az ewk.hu a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatait harmadik személyek részére nem továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az ewk.hu rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei és a joggyakorlás módja

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel az Érintett a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az Érintett kérelmére az ewk.hu tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja Adatkezelőtől.

Adatok helyesbítése, törlése, korlátozása (zárolása)

Az Érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását az Adatkezelő elérhetőségein.

Az Adatkezelő törli az Érintett Hírlevél szolgáltatással kapcsolatban kezelt személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

Ha az ewk.hu az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

Jogorvoslat

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte kérdéseivel, valamint jogorvoslatért fordulhat az Adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken. Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: +36-1-3911400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Valamint fordulhat közvetlenül az illetékes törvényszékhez: Fővárosi Törvényszék, Postacím: 1363 Pf. 16., Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.